หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

พระปรางค์สามยอด

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ทุ่งทานตะวัน

สวนสัตว์ลพบุรี
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
บทบาทหน้าที่
 
 
 
บทบาทหน้าที่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
  เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เป็นเทศบาลขนาดกลาง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเป็น 6 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา โดยมีปลัดเทศบาลระดับกลางเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งการกำหนดกรอบอัตรากำลัง ต้องแยกตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการต่างๆ เพื่อกำหนดตัวพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในอนาคตระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้าให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน ซึ่งในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563) คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ภารกิจ หน้าที่ ลักษณะงาน ปริมาณงาน ความยากและคุณภาพของงาน เพื่อกำหนดตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า ดังนั้น จึงกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
   
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
  งานธุรการ เพื่อรองรับภารกิจด้านการควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร ร่างโต้ตอบประมวล ดูแลรักษาอาคาร สถานที่ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดงานโครงการต่างๆ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ควบคุมงบประมาณ สวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล งานพัสดุเบิกจ่าย จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล งานรัฐพิธี งานกิจนการสภา งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สนับสนุนการจัดทำโครงการต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและงานควบคุมภายในการจัดซื้อ จัดจ้างงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และการพัฒนาบุคลากร การจัดทำโครงการต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การดำเนินการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การขอรับทุนการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล เพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเลือกตั้ง ประสานในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในท้องถิ่น จัดทำประวัติผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาในกรปฏิบัติงาน ทำหน้าที่พิจารณาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการเหี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัย กำหนดวิชาการและแผน งานเพื่อรองรับภารกิจด้านการรวบรวมวิเคราะห์ บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในระดับต่างๆ ตลอดจนประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย พร้อมทั้งจัดการตรวจตราความเรียบร้อยของหมู่บ้าน ร่วมกับตำรวจ งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
  งานธุรการ การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร ร่างโต้ตอบประมวล ดูแลรักษาอาคาร สถานที่ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ งานควบคุมงบประมาณ งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล งานควบคุมการลา งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย จัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภทงานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพัสดุและทรัพย์สิน งานจัดซื้อและจัดจ้าง งานควบคุมการซ่อมและบำรุงรักษา จัดทำทะเบียนพัส ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนครุภัณฑ์และเครื่องหมายประจำทรัพย์สิน ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ ควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงินทุกชนิด งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนารายได้ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ การวางแผนจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษีอากรลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบรหัสชื่อเจ้าของแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน รหัสผู้ชำระภาษี งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ จัดทำรายงานประจำเดือน งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ งานตรวจสอบรหัสประจำแปลง การจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
  งานธุรการ การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร ร่างโต้ตอบประมวล ดูแลรักษาอาคาร สถานที่ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ งานควบคุมงบประมาณ งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล งานควบคุมการลา งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวิศวกรรม เพื่อรองรับงานสำรวจและออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม สำรวจออกแบบโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจและออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานสำรวจวางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์ทาง วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม งานงบประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานผังเมือง จัดทำผังเมืองรวม จัดทำผังเมืองเฉพาะ งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดาสาธารณประโยชน์ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง งานให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมงานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม งานวิเคราะห์วิจัยผังเมือง งานเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
บทบาทหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  งานธุรการ การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร ร่างโต้ตอบประมวล ดูแลรักษาอาคาร สถานที่ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ งานควบคุมงบประมาณ งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล งานควบคุมการลา งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และการพัฒนาบุคลากร การจัดทำโครงการต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การดำเนินการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การขอรับทุนการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานแผนโครงการและงบประมาณ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าสาธารณูปโภค งานจัดทำบัญชีพัสดุ เอกสารใบสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่าย รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนประจำงวด งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน พนักงานครู และลูกจ้างประจำ สังกัดสถานศึกษางานจัดทำงบประมาณประจำปีและเพิ่มเติม งานสถิติและการรายงานการเงินทุกประเภท งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย โรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานโรงเรียน งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ของโรงเรียน งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุ อุปกรณ์คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนโรงเรียน งานการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนาธรรมของชาติ งานประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานนิเทศก์การศึกษา งานการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของเทศบาลและสถานศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรการศึกษา งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย งานการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานจัดการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูชุมชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ งานจัดดำเนินการด้านห้องสมุดประชาชน งานจัดเนินการเกี่ยวกับการจัดที่อ่านหนังสือ หรือห้องสมุดชุมชน งานการจัดพิพิธภัณฑ์ งานงในการจัดแลละดำเนินเกี่ยวกาบการเครือข่ายทางการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานสำรวจเด็กก่อนการศึกษาภาคบังคับ งานตรวจสอบและดำเนินการผู้ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ. ภาคบังคับ งานงานตรวจโรงเรียนและสถานที่ ที่กฎหมายกำหนด สอดส่อง ดูแลความประพฤติของนักเรียนและเยาวชนที่ประพฤติไม่เหมาะสม งานรายงานอุบัติภัยภายในโรงเรียน งานอนนามัยโรงเรียนร่วมกับสาธารณสุขและโรงพยาบาล งานลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ งานติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันและนักเรียนที่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน งานติดตาม เสนอ แนะแนววางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล งานช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน งานกิจกรรมมอบหลักฐานการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกีฬาและนันทนาการ งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน งานชุมนุมต่างๆ การอยู่ค่ายพดกักแรม งานการจัดแข่งขันกีฬา งานส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน งานการพัฒนาเทคนิคการกีฬาการส่งเสริมการกีฬาเพื่ออาชีพ งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม งานประเพณีและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และค้นคว้า งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-472-072
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โทร : 036-472-072
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 3,899 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10