หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : 036-472-072 ค่ะ
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 85 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1 นส. ที่ ลบ0023.5/ว 1930 ลว.2 ธค.64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 85 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 นส. ที่ ลบ 0023.5/ว1928 ลว 2 ธค.64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 91 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 11-2564 30 พฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 375 
ซักซ้อมแนวทางการส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว5952ลว.1ธ.ค.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 106 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 82 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 150 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นส.ที่ ลบ 0023.5/ว 1903 ลว 26 พย.64 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 144 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 155 
หนังสือสถจ.ลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ 0023.1/ว1886 ลงวันที่ 22 พ.ย.2564 เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน (กรม) [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 99 
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BiG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 105 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุุลาคม 2564  [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 124 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1871 ลว.22 พ.ย. 64 เรื่อง แจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างฯ รุ่นที่ 6 [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 85 
ขอแจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน นส. ที่ ลบ 0023.5/ว 1867 ลว. 19 พย.64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 126 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว1830 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 12 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 169 
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ ลบ 0023.4/ว 1824 ลว 12 พ.ย. 2564 [ 12 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 104 
รายงานการจัดเก็บสถิติการคลังท้องถิ่น(รายรับจริง-รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นส.ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1813 ลว. 12พย2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 128 
การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ นส.ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1809 ลว.10 พฤศจิกายน 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 108 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1808 ลว. 10 พย.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 114 
การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2564 นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1807 ลว. 10 พย.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 153 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/1806 ลว. 10 พย.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 109 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 10/2564 29 ตุลาคม 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 396 
แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 161 
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 5504 ลว 9 พ.ย. 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 84 
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่ ลบ 0023.4/ว 1799 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 104 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1783 ลว 5 พย.2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 155 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1782 ลงวันที่ 5 พย.2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 111 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1781 ลงวันที่ 5 พย.2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 117 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 10/2564 29 ต.ค. 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 417 
แจ้งแบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์ และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานสังเกตการณ์ [ 3 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 116 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 นส. ที่ ลบ 0023.5/ว 1337 ลว.1พย.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 122 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและาภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2564 นส.ที่ ลบ 0023.5/ว 1733ลว1พย2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 146 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 219 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1711ลว.28ต.ค.2564 เรื่อง การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 125 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นส. ที่ ลบ 0023.5/ว1708 ลว 27 ตค.64 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 167 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
   
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110 โทรศัพท์ : 036-472-072 โทรสาร : 036-471-352
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 2,091,350 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-472-072
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10