หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : 036-472-072 ค่ะ
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง อัตราค่าจ้างลูกจ้างเทศบาล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 441 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การพัฒนาพนักงานครู สายงานการสอน 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 452 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษ พ.ศ.2560 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 445 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การให้พนักงานครูได้รับเงินเดือนกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 441 
ที่ ลบ 0023.1 /1269 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านงานกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 348 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1232 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 27 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 333 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1244 เรื่องผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด [ 27 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 343 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1232 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 27 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 349 
ที่ ลบ 0023.1/ 1231 เรื่อง ขอความร่วมมือสมัครสมาชิก ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดลพบุรี [ 27 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 352 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 4077 เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 [ 24 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 338 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1226 ด่วนที่สุด เรื่อง แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 339 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1224 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ [ 24 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 344 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1213 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในใบรับแจ้งและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 [ 23 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 348 
ที่ ลบ 0023.3 ว 1212 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย [ 23 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 350 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 [ 23 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 487 
ที่ ลบ0023.3/ว 3991ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 356 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 3991 เรื่อง โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 345 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1191 เรื่อง การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 336 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1184 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 353 
ที่ ลบ 0023.1/1186 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 338 
ที่ ลบ 0023.3/ว 3958 ด่วนที่สุด เรื่อง การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชน จังหวัดลพบุรี [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 376 
ที่ ลบ 0023.3/ว 3956 เรื่อง ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 363 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1174 ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 350 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1169 ด่วนที่สุด เรื่องการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 330 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1166 ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 339 
ที่ ลบ 0023.3/ว 3834 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข็มแข็งขอสภาองค์กรชุมชน [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 338 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1155 เรื่อง ขอส่งสื่อความรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย โรคไข้หวัดใหญ่ [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 371 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1137 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 9 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 345 
ที่ ลบ 0023.3/ว 3824เรื่อง การจัดทำสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 347 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1144 เรื่อง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ [ 9 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 331 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1143 เรื่อง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขซพัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส [ 9 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 362 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1135 เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่อง ภายใต้ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 348 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่อง ภายใต้ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 371 
เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพน้ำนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของจังหวัดลพบุรี [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 364 
เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 351 
 
<< หน้าแรก...     9      10      11      12     (13)     14   
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
   
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110 โทรศัพท์ : 036-472-072 โทรสาร : 036-471-352
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 1,016,731 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-472-072
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10