หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : 036-472-072 ค่ะ
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1336 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายเยาวชน THAILAND SUPER CAMP [ 12 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 386 
ที่ ลบ 0023.3 ว 1335 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และวารสารอาเซียน สถ. (e-Magazine) [ 12 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 394 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1334 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 [ 12 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 364 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1333 เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 408 
ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 655 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 4391 ด่วนที่สุด เรื่อง การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 389 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4285 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 411 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4283 ด่วนที่สุด เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 377 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1307 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยฯ [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 377 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1306 เรื่อง การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 371 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1303 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ฯ [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 396 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 4276 ด่วนที่สุด เรื่อง การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชน จังหวัดลพบุรี [ 4 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 372 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 4267 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 367 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1271 เรื่อง ดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีของสถานธนานุบาล [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 385 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 508 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 497 
ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องการประเมินผลงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 573 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 514 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง อัตราค่าจ้างลูกจ้างเทศบาล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 480 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การพัฒนาพนักงานครู สายงานการสอน 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 493 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษ พ.ศ.2560 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 488 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การให้พนักงานครูได้รับเงินเดือนกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 483 
ที่ ลบ 0023.1 /1269 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านงานกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 382 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1232 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 27 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 366 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1244 เรื่องผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด [ 27 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 375 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1232 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 27 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 383 
ที่ ลบ 0023.1/ 1231 เรื่อง ขอความร่วมมือสมัครสมาชิก ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดลพบุรี [ 27 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 389 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 4077 เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 [ 24 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 377 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1226 ด่วนที่สุด เรื่อง แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 375 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1224 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ [ 24 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 379 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1213 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในใบรับแจ้งและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 [ 23 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 381 
ที่ ลบ 0023.3 ว 1212 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย [ 23 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 385 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 [ 23 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 530 
ที่ ลบ0023.3/ว 3991ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 389 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 3991 เรื่อง โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 378 
 
<< หน้าแรก...     10      11      12      13     (14)     15      16   
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
   
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110 โทรศัพท์ : 036-472-072 โทรสาร : 036-471-352
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 1,222,459 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-472-072
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10