หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : 036-472-072 ค่ะ
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ ลบ 0023.3 ว 1212 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย [ 23 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 438 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 [ 23 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 593 
ที่ ลบ0023.3/ว 3991ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 439 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 3991 เรื่อง โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 430 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1191 เรื่อง การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 415 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1184 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 435 
ที่ ลบ 0023.1/1186 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 405 
ที่ ลบ 0023.3/ว 3958 ด่วนที่สุด เรื่อง การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชน จังหวัดลพบุรี [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 461 
ที่ ลบ 0023.3/ว 3956 เรื่อง ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 445 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1174 ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 429 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1169 ด่วนที่สุด เรื่องการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 414 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1166 ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 421 
ที่ ลบ 0023.3/ว 3834 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข็มแข็งขอสภาองค์กรชุมชน [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 423 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1155 เรื่อง ขอส่งสื่อความรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย โรคไข้หวัดใหญ่ [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 471 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1137 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 9 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 443 
ที่ ลบ 0023.3/ว 3824เรื่อง การจัดทำสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 449 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1144 เรื่อง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ [ 9 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 426 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1143 เรื่อง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขซพัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส [ 9 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 444 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1135 เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่อง ภายใต้ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 451 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่อง ภายใต้ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 465 
เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพน้ำนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของจังหวัดลพบุรี [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 458 
เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 442 
เรื่อง การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ชุมชน [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 469 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯ [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 434 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 454 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 484 
เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 449 
เรื่อง การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 485 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามและถอดบทเรียน ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบจัดการน้ำฯ [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 445 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 [ 25 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 601 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 601 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 596 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 556 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 606 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 583 
 
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)     17   
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
   
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110 โทรศัพท์ : 036-472-072 โทรสาร : 036-471-352
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 2,091,222 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-472-072
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10