หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่
www.banmi.go.th
คณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่
Board Of Banmi Town Municipality
Administrative Organization
การศึกษาในเขตสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ี่
Child Development Centers
วัดปฐมพานิช
ศาสนสถาน ศูนย์รวมใจของประชาชน
สถานีรถไฟบ้านหมี่
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
1
2
3
4
5
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : 036-472-072 ค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านหมี่
www.banmi.go.th
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน
ให้มีความก้าวหน้าต่อไป
................................................
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่
 
 
กิจกรรม
 
     
  ข่าวสาร  
     

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอน [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 107 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 104 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ล.ส. ถนนปิยะบุตร ตั้งแต่ [ 8 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 94 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 6 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 6 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (อุปกรณ์กีฬา) เพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันก [ 6 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 36 
   
 
 
 
 
     
  ข่าวสารภายนอก  
     

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
   
 
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว971  [ 13 พ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว967  [ 13 พ.ค. 2564 ]
   
   
 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 723 ลว.17 พ.ค.64 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนฯ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 722 ลว.17 พ.ค.64 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ลบ 0023.5/ว 2354 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 713 ลว.12 พ.ค.64 เรื่อง ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
แจ้งสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 2287 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 707 ลว.11 พ.ค.64 เรื่อง การจัดสรรงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 695 ลว.7 พ.ค.64 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 688 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/687 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 690 ลว.7 พ.ค.64 เรื่อง การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ที่ ลบ 0023.5/ว 682 เรื่อง แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ที่ ลบ 0023.5/ว 679 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 678 ลว.6 พ.ค.64 เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ที่ ลบ 0023.3/ว 677 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ที่ ลบ 0023.3/ว 676 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 1 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
หนังสือที่ลบ 0023.1/ว2218 ลว 5 พ.ค.64 เรื ื่อง โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ลบ 0023.5/ว 662 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 661 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)  [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 657 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
   
   
 
ทต.เขาพระงาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังขอนขว้าง การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณะภัย(วาตภัย) [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ชัยบาดาล 10 มาตราการประจำวันป้องกันโควิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.เขาพระยาเดินธง คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2366/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.เกาะแก้ว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.เกาะแก้ว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.เกาะแก้ว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาลงดินลูกรังซ่อมแซม ม.2 ต.เกาะแก้ว [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.เกาะแก้ว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศพด.อบต.เกาะแก้ว [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.เกาะแก้ว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หัวสำโรง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปภ.รับแจ้งเหตุสาธารณภัย [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.พัฒนานิคม การมีส่วนร่วมของประชาชน : ในกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวเทศบาลตำบลพัฒนานิคม ไปใ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองรี มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.บัวชุม มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองเมือง ช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนชาว หมู่ 5 ต.หนองเมือง [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ทต.พัฒนานิคม ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะ ครั้งที่ 8/ 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
   
   
 


ทม.บ้านหมี่ จ้างทำป้ายไวนิล ( ร.๑๐ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]ทม.บ้านหมี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนในเขต ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]ทม.บ้านหมี่ จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี [ 13 พ.ค. 2564 ]ทม.บ้านหมี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระยาเดินธง ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]อบต.ตะลุง จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต [ 13 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ [ 13 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้เลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาเ [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 302 [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 302 [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จ้างโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.โคกกะเทียม ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.โคกกะเทียม ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.โคกกะเทียม ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน17 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จ้างโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข [ 11 พ.ค. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3/5 (ซอยริมชล) หมู่ที่ 3 โดยวิ [ 11 พ.ค. 2564 ]

   
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตฟรี wifi
  สวนสาธารณะ
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างทำป้ายไวนิล ( ร.๑๐ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี [ 13 พ.ค. 2564 ]

   
กระดานสนทนา
ดูทั้งหมด
ทดสอบระบบกระดานสนทนา (29 มี.ค. 2564)    อ่าน 54  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทม.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.พ. 2564)    อ่าน 84  ตอบ 0  
 
 
 

วัดปฐมพานิชย์ (Wat Pathomphanit)  
   
OTOP
  ผลิตภัณฑ์
   
TRAVEL
สถานที่สำคัญ  
 
 
     
คู่มือประชาชน
SERVICE
ทม.บ้านหมี่
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
สิบเอกสมควร ล้อมวงษ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
     
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 

LINK ที่น่าสนใจ
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สายตรงปลัด
โทร 036-472-072

 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110 โทรศัพท์ : 036-472-072 โทรสาร : 036-471-352
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 378,141 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-472-072
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

facebook
เทศบาลเมืองบ้านหมี่

facebook
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
เทศบาลเมืองบ้านหมี่