หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : 036-472-072 ค่ะ
  หนังสือสั่งการ สถ.
 
การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ (มท 0803/ว711) 4 พ.ค. 2550
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว712) 4 พ.ค. 2550
การตรวจสอบบรรทัดรายการผู้ขายคงค้าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว710) 4 พ.ค. 2550
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว36) 4 พ.ค. 2550
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 4 พ.ค. 2550
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4 [บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ฯ] [รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์] 4 พ.ค. 2550
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] [แบบตอบรับการอบรม] 3 พ.ค. 2550
การรายงานผลการคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว746) 3 พ.ค. 2550
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว58) 3 พ.ค. 2550
บัญชี รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2550 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-18 พ.ค. 2550 2 พ.ค. 2550
ซักซ้อมแนวทางชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (มท 0808.3/ว1318) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [แบบใบเสร็จรับเงิน] 2 พ.ค. 2550
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาล ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2550 (มท 0809.2/ว56) 2 พ.ค. 2550
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว731) 2 พ.ค. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว732) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 2 พ.ค. 2550
การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว729) 1 พ.ค. 2550
การประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้รับบำเหน็จบำนาญเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (มท 0803/ว714) 1 พ.ค. 2550
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 4/2550 (ประจำเดือนเมษายน) 1 พ.ค. 2550
บัญชี รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ปี 2550 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. 2550 30 เม.ย. 2550
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0808.2/ว723) 30 เม.ย. 2550
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสของ อปท. (มท 0808.2/ว1365) 30 เม.ย. 2550
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว28) 30 เม.ย. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว717) 30 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมใบแจ้งหนี้ในการให้บริการชำระภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [รายชื่อ อปท. ที่เข้าร่วมฝึกอบรม] [แบบตอบรับ ..] 30 เม.ย. 2550
การโอนเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนเมษายน 2550 [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 30 เม.ย. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว706) [รายชื่อการเงินและบัญชี รุ่นที่ 8 และนักบริหารงานค [รายชื่อผู้บริหารงาน อปท. รุ่นที่ 1] 27 เม.ย. 2550
<< หน้าแรก...     808      809      810      811     (812)     813      814      815      816     ....หน้าสุดท้าย >> 829
 
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
   
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110 โทรศัพท์ : 036-472-072 โทรสาร : 036-471-352
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 862,512 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-472-072
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10