หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : 036-472-072 ค่ะ
  โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
นายกเทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
รองนายก
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
รองนายก
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
รองนายก
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
เลขานุการนายก
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
เลขานุการนายก
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
ที่ปรึกษานายก
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
1. ฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
- งานนิติการ
- งานเลือกตั้ง
2. ฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสวัสดิการ
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานเลขานุการกิจการสภา
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานธุรการ
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานรวบรวมสถิติและ
วิเคราะห์งบประมาณ
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดรายได้
- งานผลประโยชน์
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตตยกรรม
- งานผังเมือง
2. ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานสาธารณูปโภค
- งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับกลาง)
 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง)
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
- งานธุรการ
- งานศูนย์บริหารสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตวแพทย์
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานธุรการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล
- งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
- งานเสนอแนะและขอรับเงิน
อุดหนุนของเทศบาล
- งานจัดทำเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- งานตรวจติดตามและประเมิน
ผลแผนงานและโครงการ
2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานประชาสัมพันธ์
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานสถิติข้อมูล
- งานสารสนเทศ
- งานจัดทำและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล
- งานบริการข้อมูลสถิติ
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น)
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานแผน โครงการและงบประมาณ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานโรงเรียน
2. ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น)
- งานนิเทศการศึกษาและ
งานบริหารการศึกษา
- งานการศึกษานอกโรงเรียน
และตามอัธยาศัย
- งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรม
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110 โทรศัพท์ : 036-472-072 โทรสาร : 036-471-352
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 3,703,695 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-472-072
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10