หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

พระปรางค์สามยอด

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ทุ่งทานตะวัน

สวนสัตว์ลพบุรี
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
"บ้านหมี่เมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษ์

สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลด้านการศึกษา"
 
 
 
 
 
 
พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของเมืองอย่างยั่งยืน
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มด้อยโอกาส สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
 
พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นสังคมเอื้ออาทร
 
ป้องกันและควบคุมปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้เป็นชุมชนปลอดจากยาเสพติด
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และให้ประชาชนดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมการศึกษ การกีฬา การศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 
พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
 
  เมืองน่าอยู่ มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
         
   
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาระบสาธารณูปการและไฟฟ้าเพียงพอได้มาตรฐาน
     
พัฒนาระบบจราจร
     
พัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงาม
     
พัฒนางานด้านผังเมืองรวม
 
  การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ มีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
         
   
แนวทางการพัฒนา

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีหลักประกันความมั่นคง
     
สังคม ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
     
ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
 
  การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีแนวทาง
การพัฒนา 5 แนวทาง
         
   
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากลตลอดชีวิต
     
ส่งเสริมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
     
พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
     
ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
     
ส่งเสริมความมีจิตสำนึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
 
  การเมืองการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา และว่วมตรวจสอบตามหลักการ
บริหารจัดการสมัยใหม่โดยยืดหลักธรรมาภิบาล
     
พัฒนความรู้ความสมารถบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้าง และจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติพร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมการทำงานให้ดีขึ้น
     
ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีสำหรับให้บริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันสมัย
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-472-072
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โทร : 036-472-072
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 4,482 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10