หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : 036-472-072 ค่ะ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบ้านหมี่
"บ้านหมี่เมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง
ร่วมแรงรักษ์ สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลด้านการศึกษา"
 
     
  พันธกิจ  
     
 
    พันธกิจที่ 1 พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
    พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของเมืองอย่างยั่งยืน
    พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มด้อยโอกาส สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    พันธกิจที่ 4 พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นสังคมเอื้ออาทร
    พันธกิจที่ 5 ป้องกันและควบคุมปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้เป็นชุมชนปลอดจาก ยาเสพติด
    พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และให้ประชาชนดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
    พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมการศึกษ การกีฬา การศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
    พันธกิจที่ 8 พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
 
     
  ยุทธศาสตร์  
     
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
เมืองน่าอยู่ มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาระบสาธารณูปการและไฟฟ้าเพียงพอได้มาตรฐาน
  พัฒนาระบบจราจร
  พัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงาม
  พัฒนางานด้านผังเมืองรวม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ มีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
 
แนวทางการพัฒนา
 
  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีหลักประกันความมั่นคง
  สังคม ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง
 
แนวทางการพัฒนา
 
  พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากลตลอดชีวิต
  ส่งเสริมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
  พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  ส่งเสริมความมีจิตสำนึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมประเพณีไทย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การเมืองการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา และร่วม
ตรวจสอบตามหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่โดยยืดหลัก
ธรรมาภิบาล
  พัฒนาความรู้ความสามารถบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
ลูกจ้างและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติพร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมการทำงานให้ดีขึ้น
  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยี
สำหรับให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันสมัย
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
   
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110 โทรศัพท์ : 036-472-072 โทรสาร : 036-471-352
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 3,703,460 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-472-072
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10